Yshia Condezo
Yshia Condezo Profile Picture

Yshia Condezo

Film – Miami, FL

As a writer and film director, Yshia strives to bring remarkable stories to life.